Controle- en expertiseopdrachten

Onder meer gerechtelijke expertises met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen.

Controle opdrachten kunnen tevens kaderen in het individueel controlerecht van elke vennoot.

Concreet betekent dit dat elke aandeelhouder van een vennootschap beroep kan doen op een externe accountant om zijn belangen in de vennootschap te verdedigen, onder andere door de niet neergelegde jaarrekeningen te laten verifiëren op eventuele onregelmatigheden die hem/haar zouden kunnen benadelen.

Artikel 3:101. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

“Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft, niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, iedere vennoot individueel de onderzoeks‐ en controlebevoegdheid van een commissaris.
Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een externe accountant.”