Algemene voorwaarden

 

1. Algemene bepalingen

Alleen deze algemene voorwaarden van SWINNEN KRISTOF & PARTNERS BV (verder de ”Beroepsbeoefenaar” genoemd) beheersen de contractuele relatie tussen partijen met uitsluiting van de voorwaarden van de klant van de Beroepsbeoefenaar.
Indien uitdrukkelijk en schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan de voorwaarden van de klant van de Beroepsbeoefenaar, dan gelden de
hiernavolgende voorwaarden op aanvullende wijze. Afwijkingen en mondelinge overeenkomsten zijn enkel bindend na schriftelijke bevestiging door de Beroepsoefenaar. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of bedingen van de klant kunnen aan de Beroepsbeoefenaar niet worden tegengeworpen.

2. Uitvoering van de overeenkomst

Alle betwistingen van kosten en erelonen dienen via aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum gemotiveerd geformuleerd
te worden aan de Beroepsbeoefenaar. Indien geen (tijdige) betwisting de Beroepsbeoefenaar bereikt, wordt verondersteld dat de cliënt
akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

De verbintenis van de Beroepsbeoefenaar ten aanzien van de cliënt is steeds een middelenverbintenis, tenzij voor wat betreft de wettelijke
termijnen (op voorwaarde van het nakomen van de verplichtingen door de cliënt). Behoudens voor de opdrachten bedoeld in artikel 17,
vierde lid, van de wet houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep
van bedrijfsrevisor, gecoördineerd op 30 april 2007, is de volledige (contractuele, extracontractuele of andere) aansprakelijkheid voor de
uitvoering van de opdracht, beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door de Beroepsbeoefenaar afgesloten
beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Beroepsbeoefenaar eventueel draagt
overeenkomstig die verzekering. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is alle
aansprakelijkheid beperkt tot vijf maal het bedrag van het voor de uitvoering van de opdracht gefactureerde ereloon. Indien het een
recurrente opdracht betreft, wordt deze coëfficiënt toegepast op het bedrag van de erelonen die aan de cliënt werden gefactureerd
gedurende de twaalf maanden die het schadeverwekkende feit voorafgaan, of vanaf het begin van de uitvoering van de opdracht indien
deze periode korter is dan één jaar. Deze beperkingen zijn eveneens van toepassing op alle aanspraken uit hoofde van de uitvoering van de
opdracht, die gericht zouden worden tegen alle personen, vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers, die de hoedanigheid van
verzekerde hebben in de zin van desbetreffende verzekeringscontract.

Ze zijn niet van toepassing wanneer de aansprakelijkheid het gevolg is van een fout gepleegd met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden. Bijgevolg is deze beperking uitdrukkelijk van toepassing op elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit alle
andere fouten waarvoor de Beroepsbeoefenaar, zijn vennoten, bestuurders en/of zelfstandige medewerkers aansprakelijk zouden
zijn. Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel
aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing
zijn op de betrokken opdrachten of overeenkomsten.

Behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling, geeft de schade voortvloeiend uit (a) een verlies van baten, goodwill,
handelsopportuniteiten of verwachte besparingen of voordelen, (b) het verlies of de beschadiging van gegevens, of uit (c)
onrechtstreeks verlies of schade, in geen geval recht op schadeloosstelling.

3. Leveringen en overmacht

Wanneer de Beroepsbeoefenaar ten gevolge van overmacht of toevalligheid niet in de mogelijkheid verkeert om de
overeenkomst uit te voeren kan hij de overeenkomst beëindigen, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen. Worden gerekend tot overmacht en gevallen van toevalligheid die de Beroepsbeoefenaar ontslaan van zijn verantwoordelijkheid zonder schadeloosstelling van de klant: staking, lockt-out, administratieve beslissingen, overheidsmaatregelen, toedoen van derden, oorlog, oproer, epidemieën enz... .

4. Prijzen en betaling

Alle prijzen zijn exclusief BTW. Behoudens bijzondere vermelding op de factuur, zijn de facturen betaalbaar op 30 dagen op de zetel van de
Beroepsbeoefenaar. Laattijdige betalingen geven van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:
- een intrestvergoeding gelijk aan deze bepaald in artikel 5 van de Wet op de bestrijding van de betalingsachterstand van 2
augustus 2002,
- een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met
een minimum van 250,00 EUR.

5. Verwerking van gegevens

Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van de
Beroepsbeoefenaar worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de klant zich ertoe om deze gegevens enkel te
verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De
klant verbindt zich er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien
van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de de Beroepsbeoefenaar overmaakt. De Beroepsbeoefenaar verwerkt de
persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op www.swinnenacc.be.

6. Diversen

De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid of ongeldigheid van de andere voorwaarden met zicht mee.


In geval van betwisting zal het Belgisch recht worden toegepast en zijn enkel de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de Rechtbanken van
het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en desgevallend het Vredegerecht van het kanton Lier, bevoegd.