Disclaimer personenbelasting

Algemeen

De personenbelastingcheck wordt uitgevoerd door een medewerker van Swinnen Kristof & Partners BV.

Volgende voorwaarden kunnen ten alle tijde door Swinnen Kristof & Partners BV aangepast en gewijzigd worden.

Bij ingebruikname van deze tool gaat u akkoord met de onderstaande bepalingen en voorwaarden:

Toegang tot de tool

Swinnen Kristof & Partners BV biedt u (hierna: klant) toegang tot deze tool met het oogmerk de dienstverlening met betrekking tot de aangifte van de personenbelasting efficiënter en toegankelijker te maken. Deze tool kan enkel gebruikt worden door klanten van Swinnen Kristof & Partners BV. Door gebruik te maken van de tool, wordt u geacht deel uit te maken van het klantenbestand en zijn alle gebruikelijke voorwaarden van toepassing.

Door gebruik te maken van het systeem verklaar de klant de volgende zaken:

 • de klant verklaart dat hij/zij alle gegevens naar waarheid heeft ingevuld;
 • de klant verklaart dat hij/zij alle gegevens waar hij/zij kennis over heeft meegedeeld heeft, inachtgenomen artikel 307, § 1, tweede lid, van het; Wetboek van de inkomenstenbelastingen 1992 (WIB 92) waar iedere belastingplichtige de nummer van de rekeningen waarvan hij of zij vanaf 1 januari 2011-zelfs tijdelijk-houder of medehouder is (geweest) bij een bank, wissel-, krediet- of spaarinstelling gevestigd in het buitenland, meedelen aan het centraal aanspreekpunt (CAP) waarvan het beheer aan de Nationale Bank van België toevertrouwd werd;
 • de klant verklaart dat hij/zij de gegevens zelf en enkel met betrekking tot zijn persoon, echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezinsleden, meegedeeld heeft;
 • de klant verklaart dat hij/zij door de bevestiging van de checklist toestemming geeft voor het verwerken van de gegevens van de kinderen;
 • de klant verklaart tevens dat elke wijziging in dit document, zowel voor mijzelf als mijn echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende partner en/of andere gezindsleden, meegedeeld zal worden voor het einde van het kalenderjaar;
 • de klant verklaart dat hij/zij door bevestiging van de checklist toestemming geeft aan de gevolmachtigde om de aangifte personenbelasting in te dienen op basis van de aan hem verstrekte gegevens;
 • de klant verklaart dat alle vereiste en ondersteunde documenten worden doorgegeven aan de accountant, waaronder onder meer:
  • inkomstenfiches 281.10/281.11/281.12/281.14/281.18/281.20/281.50;
  • jaaropgaaf buitenlandse inkomsten;
  • kopie identiteitskaart;
  • overzicht van roerende inkomsten (Binnen- en Buitenlandse) o.a.:
   • inkomsten uit aandelen (dividenden, ...)
   • intresten van bankrekeningen
   • auteursrechten en andere intellectuele eigendommen
   • attest(en) betaalde roerende voorheffing dividenden
  • betalingsattest(en) woonkrediet(en);
  • voor nieuwe leningen ook het éénmalig basisattest;
  • voor leningen die in het verleden geherfinancierd werden, de datum van de oorspronkelijke lening;
  • betalingsattest(en) van beroepsleningen (bij éénmanszaak-hoofd-en of bijberoep);
  • betalingsattest(en) kredieten voorafbetalingen belasting;
  • betalingsbewijzen ontvangen of betaalde onderhoudsuitkeringen;
  • attest(en) pensioensparen;
  • attest(en) kinderopvang;
  • attest(en) giften;
  • attest(en) premies rechtsbijstandverzekering;
  • attest(en) dienstencheques;
  • attest voorafbetalingen;
  • attest(en) betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende ondernemingen of groeibedrijven;
  • attest(en) van andere belastingverminderingen waar u meent recht op te hebben.

Aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Swinnen Kristof & Partners BV aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie in de personenbelastingcheck.

Swinnen Kristof & Partners BV levert diensten op basis van de door de gebruiker achtergelaten gegevens. Als dienstverlener maken wij dus enkel en alleen gebruik van de gegevens die u via de personenbelastingcheck achterlaat. Swinnen Kristof & Partners BV gaat enkel voort op de gegevens die u als gebruiker aanlevert en kan op geen enkele manier verantwoordelijk geacht worden voor schade op welke manier dan ook die onstaat door het aanleveren van onjuiste of onvolledige informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Daar de inhoud en vormgeving is ontwikkeld door Accounton.io, kan de inhoud, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo's, enige andere informatie en databanken bescherm zijn door intellectuele eigendomsrechten welke aan ons, onze licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons en onze licentiegever mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudingen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.

De virtuele assistent kan hyperlinks, foto's, video's of andere verwijzigingen naar (niet-) commerciële inhoud bevatten. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie van derden.