Bericht gepubliceerd op 20/09/2023 - 00:00

De crisis COVID-19 die in 2020 losbarstte, heeft de regering aangezet om maatregelen te nemen om de zelfstandigen te helpen, die zwaar werden getroffen door deze ongeziene crisis. De tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht werd met spoed ingevoerd. De sociale verzekeringsfondsen moesten zo snel mogelijk over gaan tot de uitbetaling van uitkeringen, zodat iedereen die in aanmerking kwam voor de maatregel, deze crisis zou kunnen doorkomen zonder al te veel economische schade. Vandaag worden verschillende controles uitgevoerd om na te gaan of de voorwaarden voor toekenning van de uitkeringen wel degelijk werden nageleefd en om deze eventueel terug te vorderen. Eén van deze controles, op initiatief van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen, bestond erin om de gegevens te vergelijken met deze van de ziekenfondsen. Hieruit bleek dat een groot aantal begunstigden van deze uitkeringen onterecht het (hoger) bedrag met gezinslast hebben ontvangen. Dit supplement mocht wettelijk enkel worden toegekend aan zelfstandigen die minstens één persoon ten laste hebben bij het ziekenfonds en niet vanuit fiscaal oogpunt. Bijgevolg zagen alle sociale verzekeringsfondsen zich verplicht om massaal deze onterecht toegekende supplementen terug te vorderen bij de zelfstandigen in kwestie. Welke oplossingen zijn mogelijk wanneer dit onterecht uitbetaalde bedrag moeilijk kan terugbetaald worden? Aanvraag verzaking Als de zelfstandige zich in een financiële situatie bevindt waardoor hij dit bedrag niet kan terugbetalen, kan hij, via zijn sociaal verzekeringsfonds, bij het RSVZ een verzaking vragen aan de terugvordering van dit onterecht betaalde bedrag. De aanvraag moet gemotiveerd worden en vergezeld zijn van documenten die de financiële onmogelijkheid aantonen om dit bedrag te betalen. Aanvraag afbetalingsplan Het is ook mogelijk om een afbetalingsplan aan te vragen. In het algemeen kan het afbetalingsplan gespreid worden over een redelijke termijn van maximum twaalf maandelijkse afbetalingen. In specifieke situaties, die geval per geval moeten beoordeeld worden, kan over deze terugbetalingstermijn onderhandeld worden met het sociaal verzekeringsfonds. Beide aanvragen kunnen via e-mail of per post ingediend worden.

Bron: Filip Van Ermengem, Manager Accountantdesk Partena Professional

http://www.partena-professional.be