Bericht gepubliceerd op 17/05/2023 - 00:00

RSZ-VRIJSTELLING VOOR AUTEURSRECHTEN VANAF 1 JANUARI 2023

Op 14 april 2023 werd in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 7 april 2023 gepubliceerd dat de vergoeding voor auteursrechten onder bepaalde voorwaarden vrijstelt van RSZ-bijdragen. 

Deze nieuwe RSZ regeling is duidelijk geïnspireerd op de nieuwe fiscale spelregels. 

De volgende vergoedingen worden vanaf 1 januari 2023 vrijgesteld van RSZ-bijdragen: 

  • Vergoedingen uit “de overdracht of licentieverlening van auteursrechten en naburige rechten” (hierna: auteursrechten) door de oorspronkelijke rechthebbende
  • die betrekking hebben op originele werken van letterkunde of kunst
  • en die overgedragen worden met het oog op de exploitatie of daadwerkelijk gebruik ervan
  • op voorwaarde dat de oorspronkelijke rechthebbende een kunstwerkattest heeft of de rechten overdraagt aan een derde voor de mededeling aan het publiek, voor openbare uitvoering of opvoering, of voor reproductie.

Deze definitie biedt opnieuw geen antwoord op de vraag of de creatie van software in aanmerking komt, dit blijft dus nog onzeker. 

De vergoedingen kunnen worden vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen als volgende voorwaarden allemaal vervuld zijn: 

  • Over de 4 kwartalen van het kalenderjaar mag het bedrag van de auteursrechten maximaal 30 % bedragen van de totaalsom van het volledige loon onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en de auteursrechten zelf. Ontvangt men meer auteursrechten, dan zal enkel het deel dat de grens van 30 % overschrijdt, beschouwd worden als loon. 
  • De werkgever moet (kunnen) bewijzen dat zowel het loon als de auteursrechten marktconform werden bepaald.
  • Het bedrag van de vergoeding moet in de DmfA-aangifte voor het betrokken kwartaal vermeld worden.
  • De auteursrechten mogen niet in de plaats van loon, premies of andere voordelen - al dan niet onderworpen aan RSZ bijdragen - komen (dit is het zogenaamd loonconversieverbod).

Op dit loonconversieverbod bestaat een tijdelijke uitzondering: indien u de auteursrechten voor het jaar 2022 op de fiscale fiche 281.45 vermeld heeft als roerende inkomsten, geldt het loonconversieverbod niet en kan dit bedrag wel vrijgesteld worden van sociale zekerheidsbijdrage vanaf 2023 (tenzij het bedrag gelijk aan verschil tussen de vergoedingen die bij de fiscus en de vergoedingen die bij de RSZ als loon aangegeven werden, lager is, dan is het beperkt tot dit bedrag). 

Voorwaarde is echter wel dat de werkgever deze loonconversie uitdrukkelijk meldt aan de RSZ vóór 31 december 2023. Deze aangifte geldt immers als verantwoording voor de verlaging van het loon. 

Indien u in 2022 geen auteursrechten heeft uitbetaald, maar in de voorgaande jaren (2018 t.e.m. 2022) wel - dus bij periodiek uitbetaalde auteursrechten - dan kan u dit ook melden om in de toekomst auteursrechten vrij van sociale zekerheidsbijdragen te kunnen uitbetalen. 

Meldt u de auteursrechten niet tijdig aan de RSZ of heeft u in het verleden de auteursrechten niet als roerende inkomsten vermeld op de fiche 281.45 dan zullen de auteursrechten niet vrijgesteld kunnen worden van RSZ bijdragen. 

Tot slot voorziet het KB nog een regularisatiemogelijkheid voor die werkgevers die in het verleden de auteursrechten – in strijd met de toen geldende cassatierechtspraak – bij de fiscus aangaven als roerende inkomsten, maar niet als loon aangaven bij de RSZ. 

Zij kunnen een regularisatieaanvraag “op basis van de fiscale situatie” indienen voor de aanslagjaren 2018 t.e.m. 2022, waarmee zij dan amnestie voor het verleden krijgen. Deze aanvraag moet vóór het einde van het tweede kwartaal van 2023 (dus vóór 30 juni).

 

Bron: www.lmds.be