Bericht gepubliceerd op 24/01/2023 - 00:00

Marktrente voor creditinteresten op uw rekening-courant voor kalenderjaar 2023 = 5,70%

Indien een bedrijfsleider of aandeelhouder van een vennootschap geld ter beschikking stelt aan de vennootschap, dan kan de vennootschap hiervoor interesten toekennen. Dit is in de praktijk bijvoorbeeld het geval wanneer de rekening-courant van de bedrijfsleider of aandeelhouder een creditstand vertoont. Deze zogenaamde creditinteresten zijn voor de vennootschap dan slechts aftrekbaar in de mate dat:

  • de gehanteerde rente de marktrente niet overschrijdt;

en

  • het ontleende bedrag niet hoger uitvalt dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het fiscaal gestort kapitaal op het einde van het boekjaar. Het fiscaal gestort kapitaal is daarbij het absolute minimum.

Bij een te hoog aangerekende interestvoet of bij een te hoog leningsbedrag loopt de vennootschap het risico dat deze interest deels geherkwalificeerd zal worden in een (niet-aftrekbaar) dividend.

 

Welke marktrente?

Sinds 1 januari 2020 is er een wettelijke omschrijving van deze marktconforme rentevoet voorzien. Indien het gaat om een niet-hypothecaire lening zonder welbepaalde duurtijd (wat dus het geval is bij een creditstand R/C), is deze marktrente gebaseerd op de MFI-rentevoet  voor leningen tot 1.000.000 EUR met een variabel tarief en met een initiële  rentebepaling tot één jaar, van november van het voorgaande kalenderjaar, verhoogd met 2,5%.

Volgens de website van de NBB (http://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=MIRCCO&lang=nl) bedroeg de MFI-rentevoet van november 2022  3,20%. Na toepassing van de verhoging met 2,5% betekent dit dat deze marktrente 5,70% bedraagt voor de interesten die betrekking hebben op 2023. Of dus: 1,63% meer dan het tarief van vorig jaar (wat 4,07% was)!

Let op: de vennootschap moet nog 30% RV inhouden op die creditinteresten toegekend aan de bedrijfsleider of aandeelhouder.

Indien een vennootschap een lening voor onbepaalde termijn toekent aan een andere vennootschap, moet ook hier de wettelijk bepaalde marktrente (5,70%%) als maximum worden gehanteerd.

Merk op dat deze wettelijk bepaalde marktrente geldt voor niet-hypothecaire leningen zonder welbepaalde looptijd. Indien u daarentegen gebruik maakt van een lening met een bepaalde looptijd, dan kan u dus rekening houden met een rentevoet die marktconform is voor uw specifieke omstandigheden (bv. aan de hand van bankoffertes). Er kan in dat geval dus afgeweken worden van de (maximale) rentevoet van 5,70%.

Een bedrijfsleider of aandeelhouder die een niet-overdreven rekening-courant tegoed heeft op zijn vennootschap kan zich in 2023 een fiscaal aftrekbare interestvergoeding tegen een rentetarief van 5,70% laten toekennen door zijn vennootschap. Let op : de vennootschap moet wel 30% RV inhouden op die interesten.

 

Bron: Practicali