Bericht gepubliceerd op 05/05/2022 - 00:00

Fiscale fiche 281.50 niet meer verplicht onder de 250 euro per begunstigde per jaar

Vanaf 6 mei 2022 is de opmaak van een fiscale fiche 281.50 pas verplicht wanneer het totale bedrag per begunstigde en per jaar hoger is dan 250 euro. De federale regering voegt dit plafond toe aan het KB/WIB.

Fiche 281.50

Volgens artikel 57 WIB 1992 worden de betaalde of toegekende commissies, makelaarslonen, handels- of andere restorno’s, toevallige of niet-toevallige vacatiegelden of erelonen, gratificaties, vergoedingen of voordelen van alle aard die voor de verkrijgers al dan niet in België belastbare beroepsinkomsten zijn (behalve de bezoldigingen van meewerkende echtgenoot) aanvaard als aftrekbare beroepskosten voor zover ze verantwoord zijn door individuele fiches en een samenvattende opgave.


Uitzonderingen op ficheplicht

Maar er zijn uitzonderingen op deze ficheverplichting - onder meer ingevoerd door de Diversebepalingenwet van 21 januari 2022 – vooral om de administratieve lasten die gepaard gaan met deze fiscale meldingsplicht te verlichten. De verplichting is bijvoorbeeld niet van toepassing wanneer de beoogde kosten verbonden zijn aan leveringen of diensten verricht door een belastingplichtige gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en er voor die handelingen een wettelijke of reglementaire verplichting bestaat om een factuur of een document in de plaats ervan op te stellen. De nieuwe regeling geldt voor de betaalde of toegekende inkomsten vanaf 1 januari 2021.

Dezelfde wet geeft de Koning ook de bevoegdheid om een drempel te bepalen waaronder de verplichting tot opmaak van een fiche en samenvattende opgave wegvalt. De drempel mag per jaar en per leverancier van goederen of dienstverrichter niet meer dan 1.000 euro bedragen. Enkele maanden na publicatie van de wet, op 26 april 2022, is het drempelKB in het Belgisch Staatsblad verschenen. Vanaf 6 mei 2022 is zijn individuele fiches of samenvattende opgaven niet meer verplicht wanneer het totale bedrag per verkrijger en per jaar niet hoger is dan 250 euro.

Herinner dat er in de praktijk al een ‘administratieve tolerantie’ bij de fiscus waardoor er geen fiche moest worden opgemaakt wanneer het totale bedrag per verkrijger en per jaar niet hoger is dan 125 euro.

Drempel in KB/WIB

De federale regering past artikel 30 van het KB/WIB aan. Dat stelt voortaan dat de schuldenaars van commissies, makelaarslonen, en de andere kosten vermeld in artikel 57,1° WIB1992 voor iedere verkrijger waarvan de inkomsten de 250 euro per jaar overschrijden de fiches 281.50 en samenvattende opgave moeten indienen vóór 30 juni van het jaar na dat waarop deze documenten betrekking hebben.

In werking: 6 mei 2022.

Bron: Fiscale Actualiteit op monKEY - de meest gespecialiseerde databank voor tax, finance & accountancy professionals.