Bericht gepubliceerd op 22/03/2022 - 00:00

Uitstel van betaling RSZ-bijdragen 1ste kwartaal 2022 voor werkgevers getroffen door de coronamaatregelen

Opnieuw zijn er maatregelen genomen om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van RSZ-werkgeversbijdragen. Het niet-doorstorten van de voorschotten voor het eerste kwartaal van 2022 zal geen aanleiding geven tot sancties. Je kunt de betaling van de maandelijkse bijdragen uitstellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen. En als ook dat niet mogelijk is, kan je een minnelijk afbetalingsplan vragen.

Deze regeling is een verlenging van maatregelen genomen voor 2021.

De wettelijke basis

De wet van 14 maart 2021 betreffende de betalingstermijnen voor de RSZ-bijdragen bepaalt dat het niet-doorstorten van de voorschotten voor het eerste en tweede kwartaal 2021, zoals in de vorige vier kwartalen, geen aanleiding zal geven tot sancties. Deze maatregel maakt het voor de werkgevers mogelijk om de betaling van de maandelijkse voorschotten uit te stellen tot de vervaldag van het saldo van de kwartaalbijdragen.

De wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie voorzag deze regeling ook voor het derde kwartaal van 2021. Een Koninklijk besluit van 4 januari 2022 verlengde deze regeling ook voor het vierde kwartaal van 2021.

De wet van 4 februari 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie verlengt deze maatregel nu opnieuw voor het eerste kwartaal van 2022.

Uitstel betaling voorschotten

Je betaalt maandelijks voorschotten op de trimestriële RSZ-bijdragen als je in het refertekwartaal (k -2) meer dan 4.000 euro betaalde. Je moet de voorschotten normaal gezien betalen op welbepaalde data. Die kan je hier nakijken.

'Bijzondere’ minnelijke afbetalingsmodaliteiten voor bepaalde werkgevers

Je kunt een minnelijk afbetalingsplan aanvragen:

voor de aangegeven bijdragen voor het eerste kwartaal 2022.

en voor de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2021.

Leef je de afbetalingsmodaliteiten strikt na, zullen onder bepaalde voorwaarden, de bijdrageopslagen en / of verwijlinteresten niet aangerekend worden. Op de website van RSZ vind je meer info.

Let op: Je blijft verplicht de driemaandelijkse RSZ-aangifte (DmfA) binnen de gestelde termijnen in te dienen.

Bronnen: 

Wet dd. 14 maart 2021 houdende betalingstermijnen voor de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigde bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal 2021, Belgisch Staatsblad 19 maart 2021.

18 JULI 2021- Wet houdende tijdelijke ondersteunings- maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

4 JANUARI 2022. - Koninklijk besluit tot verlenging, voor het vierde kwartaal 2021, van de maatregelen opgenomen in artikel 24 en 25 van de wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie.

14 FEBRUARI 2022. - Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie

RSZ-instructies voor de werkgevers - minnelijk afbetalingsplan

Sociare.be