Bericht gepubliceerd op 10/05/2021 - 00:00

Fiscale coronasteunmaatregelen verlengd

Hieronder vindt u een opsomming van enkele coronasteunmaatregelen die zijn verlengd.

Belastingvermindering kwijtschelding huur

Een verhuurder die een (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur toestaat aan zijn huurder, kan onder bepaalde voorwaarden van een belastingvermindering genieten. De verhuurder komt in aanmerking voor dit fiscaal voordeel indien:

 • hij minstens 40% van de huur voor de maanden maart, april, mei 2021 aan de huurder heeft kwijtgescholden;
 • die huurder een zelfstandige in hoofdberoep, kleine vennootschap of kleine vereniging is;
 • die zijn zaak verplicht moest sluiten door de federale overheid opgelegde maatregelen naar aanleiding van de covid-19 pandemie.

De belastingvermindering bedraagt 30% van de kwijtgescholden huurprijs. De in aanmerking komende huurprijs is beperkt to 5.000,00 euro per maand per huurovereenkomst en 45.000,00 euro per maand per verhuurder. Het fiscaal voordeel bedraagt daarom maximaal 13.500,00 euro. Zowel vennootschappen als natuurlijke personen die een pand verhuren komen in aanmerking voor deze maatregel.

Om van deze gunstmaatregel te kunnen genieten, mogen de verhuurder en huurder geen verbonden partijen zijn.

Daarenboven kan de verhuurder in geen geval gebruik maken van de belastingvermindering in het geval de huurder:

 • volgens KBO geen ondernemingsactiviteit uitoefende in het betrokken onroerend goed, voor de periode waarvoor de huur werd kwijtgescholden
 • op 12 maart 2020 al huurachterstallen had bij de verhuurder;
 • op het moment van de kwijtschelding een onderneming in moeilijkheden was

De kwijtschelding van de huur moet schriftelijk worden vastgelegd. De huurder moet ten laatste op 15 juli 2021 een afschrift hiervan bezorgen aan de administratie.

Afschaffing decembervoorschot

Het decembervoorschot wordt definitief afgeschaft. Voortaan zal de eventueel verschuldigde btw over de maand december of over het laatste kwartaal daarom volledig in de maand januari van het daaropvolgende jaar moeten worden betaald.

Ook het decembervoorschot voor de bedrijfsvoorheffing verdwijnt. De betaling van dit voorschot was al afgeschaft voor werkgevers die minder dan 2,5 miljoen euro bedrijfsvoorheffing verschuldigd waren. Voortaan zijn ook werkgevers die meer dan 2,5 miljoen euro bedrijfsvoorheffing inhouden vrijgesteld van het decembervoorschot.

Verlaagde nalatigheidsintresten btw en accijnzen

Voor de maanden april, mei en juni 2021 worden de nalatigheids- en moratoriumintresten op btw en accijnzen tijdelijk verlaagd. Voorheen bedroeg het percentage van zowel de nalatigheids- als de moratoriumintresten 9,6% op jaarbasis. De wetgever heeft er nu voor geopteerd om het bedrag van de nalatigheidsintresten tijdelijk op 4% te brengen. Voor moratoriumintresten betreft het een verlaging tot 2%.

Bovendien verlaagt de btw-boete voor te late betaling van 15% naar 10%. Ook deze maatregel geldt alleen voor de maanden april, mei en juni 2021.

Verhoging thuiswerkvergoeding

In de Circulaire 2021/C/20 van 14 juli 2020 bevestigde de fiscale administratie dat werknemers die regelmatig en structureel thuiswerken een forfaitaire terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever ten belope van 129,48 euro mogen ontvangen.

Voor de periode van 1 april 2021 tot 30 juni 2021 wordt de grens van de belastingvrije thuiswerkvergoeding opgetrokken van 129,48 euro naar 144,31 euro.

Uitbreiding corona tax shelter

Door de corona tax shelter konden particulieren genieten van een belastingvermindering indien zij investeerden in een kmo-vennootschap met een sterke omzetdaling tijdens de eerste coronagolf. Deze maatregel wordt nu uitgebreid. Ook de belastingplichtingen die tussen 1 januari en 31 augustus 2021 investeren in een kmo-vennootschap die hun omzet sterk zag dalen tijdens de tweede coronagolf, kunnen genieten van deze belastingvermindering.

Concreet moet de omzet van de vennootschap tussen 2 november en 31 december 2020 met minstens 30% zijn gedaald ten opzichte van dezelfde perioden in 2019. Deze vennootschap kan hoogstens 250.000,00 euro aan inbrengen ontvangen op deze manier.

Verlening bestaande maatregelen

Volgende maatregelen worden bijkomend verlengd tot 30 juni 2021:

 • het verlaagd btw-tarief van 6% op mondmaskers en hydroalcoholische gels;
 • de fiscale vrijstelling van inkomenstenbelasting van de bezoldigingen met betrekking tot 120 vrijwillige overuren die worden gepresteerd in de zorgsector of andere cruciale sectoren;
 • het niet in rekening brengen van de bezoldigingen voor studentenarbeid in cruciale sectoren voor de berekening van de netto-bestaansmiddelen en in het kader van de grens 475 uren waarvoor studenten geen RSZ-bijdragen verschuldigd zijn;
 • de verlaging tot 15% van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werklozen;
 • uitstel van betaling van bedrijfsvoorheffing, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting en rechtspersonenbelasting blijft mogelijk. Daarvoor moet de belastingplichtige voor 30 juni 2021 per schuld een individuele aanvraag indienen

De fiscale vrijstelling van de financiële steun die de gewesten, gemeenschappen, provincies of gemeenten hebben toegekend wegens covid-19 pandemie wordt verlengd tot 31 december 2021.

Bron: De zelfstandige